• Každá situácia má riešenie
    Výber správneho advokáta Vám pomôže predísť rôznym neželaným následkom
  • Digitálna kancelária
    Potrebnú záležitosť viete u nás vybaviť z akéhokoľvek miesta

Kto sme

Advokátska kancelária, ktorá rozumie Vašim záujmom

Rubikon Legal, Bratislava

Rubikon Legal, s.r.o. je slovenská advokátska kancelária, ktorá sa od svojho vzniku zameriava na riešenie špecifických právnych situácií našich klientov spojených s digitálnou dobou, IT sektorom, novými podnikateľskými príležitosťami a formami podnikania v prostredí stredoeurópskeho priestoru (start-upy, európske spoločnosti a družstvá, digitalizácia postupov atď.) a získavania podpory pre nové podnikateľské príležitosti. Pri svojej činnosti sme získali mnohé cenné skúsenosti v právnych odvetviach zameraných na oblasť duševného vlastníctva, obchodných transakcií a akvizícií spoločností, formovania personálnych a majetkových štruktúr (korporácie, nadácie, organizácie, združenia, a pod.), prevodov nehnuteľností a developmentu, ochrany údajov, súkromia a obchodného tajomstva, ochrany a rozvoja duševného vlastníctva, úpravy licenčných vzťahov, autorských práv a majetkových práv ich nositeľov, osvojenia si postupov v regulovaných a neregulovaných odvetviach (vybavovanie povolení, licencií). Právne služby pravidelne poskytujeme i v sektore poisťovníctva, bankovníctva a platobných služieb, či finančných vzťahov. Zároveň dbáme o účinnú aplikáciu práv našich klientov v rámci systému štátnych a verejných orgánov a inštitúcií, vrátane zastupovanie pred súdmi a v správnych konaniach.

Rozumieme, že v praxi je esenciálnou súčasťou dobrého právnika i porozumenie obchodných zvyklostí, pravidiel obchodného styku v príslušnom odvetví, i orientácia v príbuzných oblastiach ako je prehľad v účtovných, daňových, správnych aspektoch podnikania, spolupráca s odborníkmi z príbuzných odvetví, ako sú znalci, audítori a iní, ktorých know-how nám pomáha aplikovať konkrétne technické postupy a ich prepojenie s aktuálnymi technologickými riešeniami. Ponúkame vždy komplexnú službu zameranú na individuálne potreby klienta, čo nám prináša užší kontakt pri spolupráci, výsledkom ktorého je obohatenie vzájomnej firemnej kultúry a schopnosti poskytovať do budúcna vždy ucelenejšie riešenia. Dôkladné pochopenie a porozumenie potrebám klienta je pre nás na prvom mieste.

  • Profesionálne zázemie
  • Dôvernosť a diskrétnosť
  • Odborné riešenia
  • Férové jednanie
Zistiť viac

Hľadám právnika

Potrebujete poradiť ? Prvotné posúdenie zdarma!

Právne služby podľa individuálnych potrieb

V každodennej práci sa venujeme rôznym aspektom práva v rámci viacerých právnych oblastí

Obchod / Podnikanie

IT právo a duševné vlastníctvo

Zmluvy / Dojednania  Zmluvné operácie

   Nehnuteľnosti a kataster

Občianske právo   Pracovné právo  Ochrana osobných práv

Verejná správa

Obstarávanie

Súťažné právo

Finančný trh

Platobný styk a služby 

Poistné vzťahy

Potrebujete poradiť alebo právne školenie?

Dajte nám vedieť

Kedy potrebujete právnika

V niektorých životných situáciách je lepšie poradiť sa s odborníkom a predísť tak prípadným neskorším komplikáciám, strate práv alebo ich obmedzeniu, čo je väčšinou spojené so zvýšenými finančnými, či inými nákladmi v budúcnosti.

Obchod a podnikanie

Firmy, startup-y, podnikateľská štruktúra a povinnosti  pomôžeme Vám so založením spoločnosti a výberom jej najvhodnejšej formy, ohlásením živnosti, zriadením nadácie, či združenia, či neziskovej organizácie, právnymi otázkami fungovania právnickej osoby v príslušnom odvetví, prípravou stanov a zakladateľských dokumentov, úpravou vzťahov medzi majiteľmi a manažérmi, zmenami v orgánoch, či vlastníckej štruktúre, likvidáciou, zánikom, či prípadným konkurzom alebo reštrukturalizáciou.

Zmluvy a dohody ("Pacta sunt servanda")

Zmluvy, dohody, zápisnice, vyhlásenia, všeobecné obchodné podmienky a iné zmluvné dojednania → nepoužívame všeobecné formulárové zmluvy ale individuálny prístup  a podľa potreby a Vašich požiadaviek Vám dokumenty pripravíme, vysvetlíme, odborne posúdime alebo navrhneme ich úpravy (relevantné pripomienky) aby bolo vopred jednoznačné, čo podpisujete a aby boli Vaše práva a záujmy v príslušnom vzťahu dostatočne a zodpovedne chránené.

Nehnuteľnosti, kataster a stavebné úrady

Nadobudnutie, či predaj nehnuteľnosti, otázky spojené s jej nájmom/ podnájom, zriadenie vecného bremena (napr. doživotného užívania, práva prechodu a pod.), záložného práva, alebo iného práva k cudzej veci, stavebné a povoľovacie konania, zastupovanie pred katastrom a stavebným úradom → podľa potreby a právnych predpisov spíšeme všetky dokumenty a zabezpečíme zápisy do všetkých príslušných registrov

IT právo a duševné vlastníctvo

Pomôžeme Vám zorientovať sa v oblasti digitálneho práva a ochrany duševného vlastníctva:  koncipovanie zmlúv o vytvorení autorského diela, licenčných zmlúv a všeobecných licenčných podmienok, servisných zmlúv (support) na mieru klienta, dokumentov týkajúce sa užívania či nakladania s vytvoreným dielom a majetkovými právami autorov (vzorové postupy pre vývojové spoločnosti, ktoré pôsobia ako "software house") Ochrana autorských práv a majetkových práv autorov v praxi; upustenie od užívania, či nakladania s dielom, primeraná satisfakcia nositeľov práv, ktorí boli na svojich právach ukrátení.

Stavebné právo a development

Zmluvná dokumentácia, príprava celého formálneho procesu zápisov nehnuteľností, získavanie územných, stavebných, kolaudačných, či iných povo-lení, nastavenie procesov k požadovaným modelom financovania, aplikácia podmienok FIDIC a iných medzinárodných dojednaní (napr. INCOTERMS pri dodaniach tovarov), spolupráca so stavebnými odborníkmi ako sú architekti, statici, projektanti a pod. 

Aplikácia vhodných zabezpečovacích  prostriedkov: záložné práva, vecné bremená, zabezpečovací prevod  práva/pohľadávky,  akreditív,  escrow účty, vinkulácie plnení.

Inominátne kontrakty na mieru

Podľa Vašej predstavy Vám pripravíme záväzkové dokumenty, listiny, vrátane nastavenia potrebných zmluvných operácií v obchodnom vzťahu so zákazníkom; predzmluvné dokumenty ako memorandá, vyhlásenia, zmluvy o ochrane dôverných informácii (NDA), konkurenčné doložky, doložky o exkluzivite  (výhradnej spolupráci), budúce záväzky (koncepcia budúcich zmlúv a procesov), opčné záväzky a podmienené plnenia, vedľajšie dojednania pri výkone práv spojených s  obchodnými podielmi a akciami (tag-along, drag-along, shootout),  zmluvy o vývoji softvéru (SDA), a o servisnej činnosti (SLA), manažérske zmluvy, marketingové kontrakty, „affiliate“ či „merchant“ kooperácie, franchising zmluvy a iné podľa Vašich potrieb.

Platobný styk,   bankové právo,
poistné právo a poistné nároky

Vytvárame a nastavujeme podmienky vo vzťahoch v rámci platobného styku medzi bankou alebo inou finančnou inštitúciou a užívateľom služieb, poisťovňou, finančným agentom, poistníkom a poisteným. Ochrana, uplatňovanie práv a pohľadávok v uvedených vzťahoch, vrátane náhrady škôd a nemajetkovej ujmy (poistne nároky PZP, Kasko, osobná ujma a pod.). 

Povoľovacie procesy - keďže sa jedná o prísne regulované odvetvia právnych vzťahov, spravidla pod dohľadom NBS (i nadnárodnými inšitúciami ako EBA a EIOPA), oboznámime Vás s príslušnými povinnosťami, pomôžeme Vám s formálne náročným procesom povoľovacieho konania na vykonávanie konkrétnej služby platobného styku, či inej finančnej služby (ako napr. finančného sprostredkovania), vydanie príslušného povolenia, oprávnenia a plnenie potrebných regulačných opatrení

Fondy, dotácie a verejný sektor

Poskytovanie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, či iných dotačných mechanizmov je pre mnohé podniky významnou pomocou pri realizácií ich podnikateľských aktivít. Podpisom zmluvy o NFP však spravidla len začína dlhodobý proces plnenia konkrétnych merateľných ukazovateľov  príslušného projektu, vrátane monitorovania a plnenia iných súvisiacich povinností vo vzťahu k riadiacemu orgánu a iným subjektom. Prijímateľ podpory v takýchto vzťahoch častokrát ťahá za kratší povraz a neraz dochádza k situáciám kedy je potrebná odborná pomoc a zariadenie  mnohých vopred koordinovaných krokov. V takýchto prípadoch odporúčame vyhľadať odbornú kanceláriu, čím môžete predísť rôznym auditom, korekciám, či sankciám. Našich klientov zastupujeme i v správnych a v súdnych konaniach. 

Ochrana údajov, GDPR právo

V zmysle najaktuálnejšej legislatívy, predovšetkým Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, známeho aj ako GDPR Vám odporučíme postupy zamerané na zabezpečenie potrebnej ochrany osobných údajov ako aj opatrení a postupov, ktoré je potrebné aplikovať vo vzťahu k zákazníkom, klientom, ale je subdodávateľom a iným osobám, s ktorými spolupracujete.

Ochrana údajov v obchodných vzťahoch však nezahŕňa len oblasť osobných údajov, ale predovšetkým ochranu údajov, ktoré sú dôvernými informáciami podniku, tvoria obchodné tajomstvo alebo iné know-how spoločnosti. Úpravu zmluvných vzťahov a implementáciu vhodných klauzúl, doložiek a dojednaní Vám zabezpečíme podľa definičných kritérií a individuálnych potrieb.

Map DataMap data ©2021
Map data ©2021
Map Data
Map data ©2021

Napíšte nám

Rubikon Legal, s.r.o.

Baštová 5, 811 03 Bratislava
IČO: 47 253 185 DIČ: 2023995094
Telefón:+421 903 481 186  E-mail: info@rubikonlegal.sk

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Vytvorte si  web zadarmo