Likvidácia spoločnosti – bez preddavku to už nepôjde

Novela Obchodného zákonníka (zákonom č. 390/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) a súvisiacich právnych predpisov (najmä zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov) prináša niekoľko zásadných zmien týkajúcich  sa zefektívnenia procesu likvidácie spoločností a očistenia obchodného registra o zápisy rôznych neaktívnych podnikateľských subjektov. Navrhované zmeny budú vo väčšine prípadov účinné od 1.10.2020.

Dôležité zmeny v procese likvidácie spoločnosti:
 

 • Zmeny v procese likvidácie (konštitutívny zápis prvého likvidátora, lehota na ukončenie min. 6 mesiacov)
 • Nakladanie s majetkom  počas likvidácie - aplikácia ustanovení o spoločnosti v kríze a pravidlá pre uspokojovanie veriteľov
 • Zavádza sa preddavok na likvidáciu (navrhovaná výška 1500,-€)
 • Zadefinovanie účinkov vstupu spoločnosti do likvidácie (obdobne ako v konkurznom konaní, napr. zánik jednostranných právnych úkonov)
 • Vypracovanie zoznamu pohľadávok a zoznamu majetku a prihlasovanie pohľadávok prihláškou
 • Rozšírený koncept „dodatočnej likvidácie“ (oživenie firmy)

Zmeny ohľadom likvidácie spoločnosti

Na základe prijatých zmien zákona možno badať hlavý zámer zákonodarcu, ktorým by malo byť zadefinovanie ex lege určitých špecifických situácií, ku ktorým v procese likvidácie spoločnosti dochádza v prakticje rovine, a vyššia miera ochrany veriteľov (v duchu pravidla „vy ste si založili, vy si aj zlikvidujte“ a eliminácii javu, ktorý zodpovedá pravidlu „zisky sú súkromné, straty sa socializujú“). Napriek sledovanému zámeru navrhované zmeny prinesú predĺženie procesu a zvýšenie nákladov na likvidáciu spoločnosti, čo môže byť spojené so špekuláciou rôznych subjektov pri vyhýbaní sa tomuto formálnemu spôsobu ukončenia podnikania. Z uvedeného dôvodu preto v prípade ak zvažuje ukončiť podnikanie prostredníctvom obchodnej spoločnosti odporúčame zvážiť navrhované úpravy a pristúpiť k tomuto kroku čo najskôr.

Zmeny v procese likvidácie

Likvidácia spoločnosti je v súčasnosti upravená v Obchodnom zákonníku dosť stručne, v rámci šiestich paragrafov. Nová právna úprava bude precíznejšia a bude obsahovať 17 paragrafov. Likvidácia spoločnosti je zákonom upravený postup zrušenia obchodnej spoločnosti smerujúci k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha právo na likvidačný zostatok v prípade ak majetok spoločnosti umožňuje uspokojenie všetkých takýchto osôb.

Obchodná spoločnosť aktuálne vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, od účinnosti  novely obchodného zákonníka obchodná spoločnosť vstúpi do likvidácie až dňom zápisu likvidátora do obchodného registra (t.j. konštitutívny zápis do obchodného registra). V prípade ak spoločnosť nevstúpi do likvidácie do 90 dní od zrušenia spoločnosti (zverejenenia oznámenia) predpokladá sa, že je v úpadku (predpoklad úpadku spoločnosti).

Proces likvidácie má na starosti likvidátor. Likvidátora by mali ustanoviť spoločníci súčasne s rozhodnutím o zrušení spoločnosti. Zákon pripúšťa aby bola takáto osoba ustanovená aj neskôr, avšak najneskôr do 60 dní od zrušenia spoločnosti. Inak zasiahne súd a likvidátora stanoví sám a nie je potrebný súhlas spoločníkov. Likvidátor bude vybratý náhodným spôsobom spomedzi zoznamu správcov konkurznej podstaty.

Proces likvidácie sa bude svojou štruktúrou viac podobať konkurznému konaniu:

 • sú exaktnejšie zadefinované účinky vstupu do likvidácie
 • likvidátor vyhotovuje zoznam pohľadávok a zoznam majetku spoločnosti
 • veritelia si prihlasujú svoje pohľadávky prihláškou
 • skladanie preddavku pred zápisom likvidátora do registra
 • rozšírenie kompetencií likvidátora obdobne ako správca v konkurznom konaní

Proces bude poliehať formálnejším pravidlám a hoci bola zrušená minimálna lehota troch mesiacov na prihlásenie pohľadávok, zákon ustanovuje, že likvidáciu nebude možné ukončiť v lehote skôr, ako šesť mesiacov  po oznámení, že spoločnosť vstupuje do likvidácie. Táto lehota sa môže predĺžiť o ďalších 6 mesiacov (napr. v prípade daňového nedoplatku alebo daňovej kontroly).

Jedna z kľúčových povinností likvidátora je povinnosť počas celej likvidácie zisťovať predpoklady pre jej úspešný priebeh, a to najmä neexistenciu predĺženia. Ak takýto stav zistí, je povinný v lehotách podľa predpisov o konkurznom konaní iniciovať konkurz. Ak nejde o likvidátora ustanoveného súdom zo zoznamu správcov, porušenie povinnosti môže byť dôvodom pre jeho vylúčenie a zápis do registra diskvalifikácií.

 

Nakladanie s majetkom v procese likvidácie – aplikácia ustanovení o spoločnosti v kríze a pravidlá pre uspokojovanie veriteľov

Novela stanovuje, že v období od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie sa spoločnosť bude považovať za spoločnosť v kríze. To znamená, že sa budú na ňu uplatňovať všetky obmedzenia týkajúce sa spoločností v kríze, ako napríklad zákaz vrátenia „plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje“ (napríklad pôžičky od spoločníkov; pričom za vrátenie sa považuje napríklad aj  splatenie zápočtom)

Uspokojovanie pohľadávok: v záujme spravodlivého usporiadania vzťahov sa aplikuje pravidlo absolútnej priority (tzv. absolute priority rule) ako jedno z pravidiel korporátneho práva. Podstata spočíva v tom, že nároky veriteľov majú byť uspokojené vždy pred nárokmi reziduálnych vlastníkov. K tomu sa pridáva tiež pravidlo, že aj nároky veriteľov je potrebné rozlišovať a nárok na vrátenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora uspokojiť v nadradenom postavení oproti iným nárokom a nároky „spriaznených veriteľov“ spoločnosti v podriadenom postavení oproti iným nárokom veriteľov.

Zavádza sa preddavok na likvidáciu (navrhovaná výška 1500,-€)

Ak likvidátora ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti, pred zápisom likvidátora do obchodného registra je spoločnosť povinná zložiť do úschovy u notára podľa osobitného predpisu preddavok na likvidáciu. Preddavok slúži na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora. Jeho výška je zatiaľ stanovená na 1500 eur.

Preddavok sa vkladá do notárskej úschovy minimálne na celé obdobie trvania likvidácie, resp. až do samotného výmazu spoločnosti z obchodného registra (hodnotu preddavku na likvidáciu vydá notár v prospech likvidátora, ktorý bol po uplynutí 30 dní od výmazu spoločnosti z obchodného registra ako posledný zapísaný likvidátor tejto spoločnosti v obchodnom registri). Jedná sa o nový a významný prvok v procese likvidácie spoločnosti, ktorý v terajšej právnej úprave nemá svoje miesto, a vzhľadom na dĺžku trvania celého procesu (berúc do úvahy i fakt, že výmaz spoločnosti formálne závisí i na rýchlosti a vyťaženosti konkrétneho obchodného registra, v ktorom je podnikateľ zapísaný), jedná sa viazanie finančných prostriedkov nie zanedbateľnej hodnoty na obdobie, počas ktorého s ňou podnikateľ nemôže disponovať a ani ju akokoľvek zhodnocovať. Táto skutočnosť môže byť významným negatívnym prvkom a neuralgickým bodom nadchádzajúcej novely, najmä vo vzťahu k menším spoločnostiam a jednoosobovým firmám, ak teda zaväzujete zlikvidovať firmu v najbližšom čase odporúčame tak učiniť čo najskôr ešte podľa aktuálnej právnej úpravy.

Zadefinovanie účinkov vstupu spoločnosti do likvidácie (obdobne ako v konkurznom konaní, napr. zánik jednostranných právnych úkonov)

Jedným z hlavným účinkov likvidácie je, že na likvidátora prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti, s výnimkou zvolať zasadnutie orgánu spoločnosti (pri s.r.o. je to valné zhromaždenie).

Ďalším dôležitým a od účinnosti novely novým účinkom je, že zanikajú všetky jednostranné právne úkony spoločnosti, najmä príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry, okrem splnomocnení, okrem splnomocnení udelených na zastupovanie spoločnosti v súdnych konaniach.

Likvidátor ustanovený súdom budem mať zároveň pri zisťovaní majetku spoločnosti rovnaké oprávnenia ako správca konkurznej podstaty pri zisťovaní majetku úpadcu podľa zákon o konkurze.

Vypracovanie zoznamu pohľadávok a zoznamu majetku a prihlasovanie pohľadávok prihláškou

Likvidátor bude povinný vypracovať zoznam pohľadávok, ktoré si veritelia prihlásili do likvidácie. Tento zoznam by mal likvidátor vypracovať podľa stavu ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie. Súčasne bude jeho povinnosťou uložiť tento zoznam pohľadávok do zbierky listín, a to do 30 dní od jeho vypracovania.

Zisťovanie zoznamu majetku zabezpečuje likvidátor počas celej likvidácie a za týmto účelom bude vyhotovovať zoznam majetku, ktorý bude ukladať do zbierky listín rovnako ako zoznam pohľadávok.

Veritelia si budú prihlasovať svoje pohľadávky u likvidátora osobitnou prihláškou (spravidla na adrese určenej likvidátorom v oznámení). Či bude uvedená povinnosť podliehať osobitnému vzorovému formuláru zatiaľ nie je známe, uvedená úprava však smeruje k takémuto kroku do budúcna.

Rozšírený koncept „dodatočnej likvidácie“ (oživenie spoločnosti)

Novela Obchodného zákonníka rozširuje aktuálne platný koncept dodatočnej likvidácie a upresňuje niektoré postupy a formálne povinnosti vo vzťahu k osobe, ktorá už bola vymazaná z obchodného registra a následne bol zistený majetok spoločnosti. Hoci napriek určitým kritickým hlasom, rozhodovacia činnosť najvyššieho súdu už priznala určitý rozsah subjektivity takej obchodnej spoločnosti, pri ktorej bola nariadená dodatočná likvidácia jej majetku, novelizáciou sa na obchodnú spoločnosť sa po nariadení jej dodatočnej likvidácie hľadí, akoby nezanikla. Spoločnosť sa však rovno ocitne vo fáze likvidácie. Dodatočná likvidácia majetku pôsobí len do budúcnosti a už sa nespochybňuje uskutočnený stav (§ 75k ods. 5 druhá veta). Vychádza sa z toho, že predmetom majetkového vysporiadania je právo len na majetok, ktorý ostal (výnimka sa vzťahuje k nedobromyseľne prijatému likvidačnému podielu).

Novela zavádza povinnosť vrátiť podiel na likvidačnom zostatku, ktorý mu bol vyplatený v rámci likvidácie ak nový majetok zistený v dodatočnej likvidácii nestačí na uspokojenie pohľadávok veriteľov a spoločník nebol dobromyseľný pri prijatí tohto likvidačného podielu.

Aj pri dodatočnej likvidácií napr. bude potrebné zložiť preddavok na likvidáciu. Súd obnoví zápis spoločnosti v obchodnom registri, ktorá v ňom bude figurovať pod označením „v dodatočnej likvidácii“. 

Dodatočnú likvidáciu bude možné začať iba na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem na jej nariadení. Predmetný návrh je však potrebné podať do 4 rokov od výmazu spoločnosti z obchodného registra, inak majetkové hodnoty spoločnosti pripadnú do vlastníctva štátu.

Zmeny ohľadom zápisov do obchodného registra

Novelizácia obchodného zákonníka z roka 2019 prináša viaceré zmeny v ďalších oblastiach okrem likvidácie spoločnosti, predovšetkým so zámerom očisty a elektronizácie obchodného registra.

Zmeny obsahujú viacero noviniek, ako aj mnohé úpravy existujúcich procesov, s ktorými bude treba do budúcna počítať:

 • zmeny v zapisovaní fyzických osôb a organizačných zložiek podnikov do Obchodného registra
 • zmena rozsahu zapisovaných údajov do Obchodného registra, pri jednotlivých spoločnostiach (fyzické osoby sa do obchodného registra zapisovať nebudú)
 • zmena jednotlivých poplatkov v súvislosti s konaním pred obchodným registrom
 • podrobnejšia úprava a rozšírenie sankcií za pasivitu subjektu – neaktívne spoločnosti (spiacim spoločnostiam alebo spoločnostiam, ktoré si neplnia zákonné povinnosti hrozí ich zrušenie súdom a výmaz)
 • nadobudnutie podielu v spoločnosti (alebo aj založenie) nebude možné pre osoby, ktoré sú vedené v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie
 • zapisovanie organizačnej zložky podniku slovenskej právnickej osoby do obchodného registra bude dobrovoľné
 • elektronizácia podaní - registrové súdy budú akceptovať už len podania v elektronickej podobe
 • súhlasy vlastníkov nehnuteľností so zápisom sídla spoločnosti budú vyžadovať vždy úradne osvedčený podpis.

Vybaviť likvidáciu a súvisiace záležitosti

Príprava úkonov potrebných pre úspešné zlikvidovanie Vašej spoločnosti a výmaz z OR