Zápis konečného užívateľa výhod

Povinnosti spojené s predchádzaním legalizácie príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a páchaniu iných trestných činnov

Koneční užívatelia výhod (Beneficial Owners)

Koneční užívatelia výhod (beneficial owners) právnických osôb sa musia už aj v súlade s legislatívou SR zapisovať do osobitných verejných registrov. Vyplýva to z novely zákona č. 297/2008z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválenej dňa z roku 2018 (č. 52/2018 Z.z.), pričom povinnosť zapísať svojich konečných užívateľov výhod má právnická osoba najneskôr do 31.12.2019 (pozn. platí len pre právnické osoby založené pred 31.10.2018, právnické osoby založené po tomto termíne zapisujú svojich konečných užívateľov výhod už pri svojom vzniku).

Uvedená povinnosť sa vzťahuje na nasledujúce právnické osoby:

  • Právnické osoby zapísané do obchodné registra
  • Neinvestičné fondy
  • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  • Nadácie

Novelizovaný zákon o  ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu prináša viacero zmien, ktoré predovšetkým reflektujú povinnosti Slovenskej republiky implementovať smernice komunitárneho práva Európskej únie na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu do právneho poriadku SR. V dôsledku týchto zmien sa zriaďuje i osobitný register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktorého zriadenie a fungovanie upravuje zákon č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade ak ste zápis ešte nevykonali, uvedenú povinnosť vybavíme za Vás. Na zápis je potrebné poskytnúť základné identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod, ktorými sú: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod v zmysle príslušného predpisu (s ich identifikáciou Vám ochotne poradíme, keďže presné určenie konkrétnej osoby  nemusí byť v jednotlivom prípade úplne jednoznačné).

Údaje sa zapisujú do neverejných častí, (obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register nadácií), t.j. mená a ich identifikačné údaje nebudú voľne verejnosti prístupné ale slúžia pre potreby príslušných orgánov, ktoré budú mať za stanovených podmienok prístup k údajom zapísaných v danom registri.

Príslušný zákon súčasne ustanovuje povinnosť údaje o konečných užívateľoch výhod priebežne aktualizovať, čo rovnako zabezpečíme po obdržaní príslušných informácií.

Pre úplnosť dodávame, že uvedená povinnosť nijako nesúvisí a ani nemá vplyv na zápis konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora, ktoré sa zapisujú do iného registra, sú verejne prístupné a povinnosti v tomto prípade stanovuje zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("protischránkový zákon"), ktorý upravuje podmienky kedy je v prípade ak uzatvárate obchody so štátom potrebné vykonať i takýto zápis.

Vybaviť zápis